Beléptetés

A beléptetés célja, hogy kizárólag érvényes jeggyel, bérlettel valamint meghívóval rendelkező szurkolók juthassanak be a Sportlétesítmény területére. Csak azok a szurkolók léphetnek be a Sportlétesítménybe, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sportszervezet által megbízott biztonsági szolgálat alkalmazottai (rendezők) átvizsgálják ruházatukat és csomagjaikat. A ruházat-és csomagátvizsgálást mindig azonos nemű biztonsági alkalmazott végzi.

A rendezvényeire a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít. Azok a nézők, akik bármilyen okból kifolyólag elhagyják a Sportlétesítmény területét, csak akkor térhetnek vissza, ha előzőleg egyeztetnek a rendezőkkel, és újra hozzájárulnak a beléptetés folyamatához.

A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy megtiltsa a belépést azoknak:

akiknek a ruháján a jogszabályok alapján kifogásolható szöveg, jelkép vagy ábra látható,

alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt állnak,

akik eltiltás vagy kitiltás hatálya alatt állnak,

magánál szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanóeszközt, pénztárgépszalagot és egyéb, az emberi életet és testi épséget veszélyeztető eszközt tart.

A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy felfüggessze azoknak a nézőknek (szurkolóknak) a bérlethasználati jogát, illetve a Szövetség mérkőzéseinek látogatását, akik ezeket a szabályokat megsértik (a súlyos rendbontást okozó vagy előidéző személy eltiltásra kerül a PMFC mérkőzéseinek látogatásától).

A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja, a rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőttkísérővel léphetnek be és tartózkodhatnak ott.

A Néző,

kizárólag a számára kijelölt szektorban található ülőhelyet foglalhatja el, a szektorhoz vezetőút vonalakat veheti igénybe, valamint a szektorhoz tartozó helyiségeket használhatja,

tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik,

köteles a sportrendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasításait betartani. A Pályarendszabályok megszegése, illetve szándékos rendbontás esetén a rendezők eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely a labdarúgó mérkőzések látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

a mérkőzés folyamán a sportlétesítmény területén nem lehet dohányozni. Megértésüket és figyelmességüket köszönjük!

A Szervező,

a sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi-és vagyonbiztonsága érdekében (a hatályos jogszabályok betartásával) a Stadion területén a kamerarendszer alkalmazásával felvételeket készít,

a mérkőzésen résztvevő nézők számára felelősségbiztosítást kötött,

kéri a szurkolókat, hogy ne engedjék, hogy a felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét,

örömmel fogad minden olyan buzdító jelképet, zászlót, feliratot, plakátot, amely a vezetőség vagy a rendezvény szervezője számára nem kifogásolható, nem ütközik törvénybe, jogszabályba és az MLSZ idevonatkozó határozataiba.

Jelképek, zászlók, feliratok, plakátok, szórólapok

A feliratokat, transzparenseket az illetékes hatóságokkal és a Szövetség Biztonsági Bizottságával előzetesen egyeztetni és hitelesíttetni kell.

A feliratoknak és a jeleknek az adott rendezvényre, sporteseményre kell vonatkozniuk.

A karóhoz vagy rúdhoz rögzített feliratok és jelek bevitele, valamint használata biztonsági okokból is tilos.

A feliratok és jelek nem takarhatják el a szponzor- és reklámfeliratokat.

Tilos feliratokat és jelképeket a létesítmény bármely részéhez odaerősíteni vagy onnan lelógatni.

Tilos a feliratoknak bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, vallási-, faji-, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése; a saját és más sportszervezetek, csapatok sportvezetőinek, sportszakembereinek, labdarúgóinak, illetve PSN zrt. tisztségviselőinek, játékvezetőknek, ellenőröknek szidalmazása, becsmérlése.

A feliratokat és jelképeket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátolják a többi nézőt a rendezvény zavartalan megtekintésében, valamint ne okozzanak balesetet.

A rendezvényeken a Szervezővel előzetesen nem egyeztetett röpiratok és reklámszórólapok terjesztése tilos.

A rendezvény látogatóinak mindenkor a sporteseményhez méltó magatartást kell tanúsítani. Azok a szurkolók, akik rendzavaró magatartást tanúsítanak, megzavarják a Sportlétesítmény rendjét; a biztonsági szolgálat, súlyosabb esetben, a biztosításban résztvevő rendőri szervek a rendezvény elhagyására szólítják fel,ha ennek nem teszel eget, úgy a sportrendezvényről eltávolítják. A kiutasított néző a jegyárát nem követelheti vissza és semmilyen más kártérítésben nem részesülhet.

A rendzavaró magatartás magában foglalja többek között a következőket:

olyan magatartás, amely alkalmas arra, hogy másokban félelmet vagy megbotránkoztatást keltsen,

másik szurkoló vagy alkalmazott szándékos és rosszindulatú zavarása,

verekedés vagy verekedésre ösztönzés,

játék megzavarása, illetve feltartóztatása,

Magyarország törvényeinek és rendelkezéseinek megszegése,

a sportesemény rendjének zavarása,

játéktérre való engedély nélküli belépés kísérlete,

bármilyen tárgy bedobása a játéktérre,

bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, a vallási-, faji-, politikai hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése,

saját és más sportszervezetek, csapatok (pl. adott ellenfél) sportvezetőinek, sportszakembereinek, sportolóinak, PSN Zrt. tisztségviselőinek, képviselőinek, játékvezetőnek, ellenőröknek, szurkolóknak becsmérlése, szidalmazása.

Ha a rendzavarás mértéke különösen súlyos, akkor a játékvezető a mérkőzést azonnal beszüntetheti.

Rendzavarásnak minősül továbbá, ha olyan transzparens jelenik meg, amely nincs engedélyezve (ld. jelképek, zászlók, feliratok, plakátok, szórólapok c. fejezetnél).

Tiltott eszközök,tárgyak – ezek bevitelének megakadályozása Tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök és a Szervező által veszélyesnek ítélt tárgyak, eszközök, antiszemita és önkényuralmi jelképek behozatala, kifüggesztése, viselése és verbális előadása. Tilos a tiltott önkényuralmi jelképek viselése, valamint birtoklása.

Tiltott eszköz:

az olyan szúró-vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugós kés és a szúró-vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövőkészülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);

a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: boxer, ólmosbot);

a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;

az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);

az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);

az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);

az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek);

a lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.

nagyméretű, hegyes végű és nem összecsúsztathatós esernyő

Tiltott önkényuralmi jelképek

Ötágú vörös csillag, Horogkereszt, Sarló-kalapácsos jelvény,

SS jelvény, Árpádsávos zászló hungarista kereszttel

A rendezők célja, hogy megakadályozzák, hogy a Sportlétesítmény területére, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakon, eszközökön kívül: gáz-és riasztófegyverek, lőfegyverek (ez az előírás azokra a rendfenntartóerők tagjaira is vonatkozik, akik nem hivatalos minőségben vannak jelen a mérkőzésen. A sportszervezet nem jogosult biztosítani a fegyverek jogszabályban előírt tárolását, így azokat leadni nem lehet).

További célja, hogy robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, üvegek, flakonok, szeszes italok, drogok, elektromos kürtök, sípok és tiltott felíratok, transzparensek ne kerülhessenek be a Sportlétesítmény területére.

Azon személy, aki tiltott eszközöket, tárgyakat birtokol, a sportrendezvény területére nem léphet be, még ha érvényes jeggyel is rendelkezik. Súlyos szabálysértés, illetve bűncselekmény esetén további intézkedés céljából a rendezvény biztosításában résztvevő rendezők a rendőrhatóságnak átadják az elkövető nézőt.

Fényképezés, egyéb adatrögzítés Tilos kereskedelmi és reklámcélból fényképet készíteni.

Talált tárgyak A SZERVEZŐ az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. A rendezvény időtartama alatt talált tárgyak a SZERVEZŐHÖZ kerülnek. A rendezvény befejezése után, az elveszett tárgy tulajdonosa a Sportszervezet által megbízott biztonsági szolgálatnál érdeklődhet. Az elveszett tárgyakat megőrizni, raktározni, állagukat megóvni a SZERVEZŐNEK nem áll módjában.

Fogyatékkal élő vendégek A SZERVEZŐ annak érdekében, hogy a Sportlétesítményt fogyatékos nézők is látogathassák, a feltételeket biztosítja. A fogyatékos személyek, kísérőikkel (1fő) az akadálymentesített útvonalon közlekedhetnek és a részükre kijelölt – a főbejárattól balra, a …….. szektor előtt-részen tartózkodhatnak. Rendzavarás esetén a biztonsági tartalékból elkülönített állomány könnyíti meg, illetve biztosítja a helyszín elhagyását.

Szeszes italok, ittas vendégek A Sportlétesítmény területén szeszes ital árusítása tilos 210/2009.(IX.29.) kormányrendelet alapján! Tilosa Sportlétesítmény egész területére bármilyen szeszes italt behozni, fogyasztani, erre a beléptetésnél a biztonsági szolgálat tagjai is külön felhívják a szurkolók figyelmét.

A PSN Zrt., a SZERVEZŐ mindent elkövet annak érdekében, hogy az izgalmas és emlékezetes labdarúgó sporteseményeket biztonságos körülmények között tekinthessék meg és élvezhessék a nézők.

Az alábbi irányelvek kijelölik azokat a szabályokat, amelyeket a rendezvényeken minden nézőnek (szurkolónak) be kell tartania. Azokat a nézőket (szurkolókat), akik ezeket a jogszabályokat,előírásokat megsértik, a biztonsági szolgálatagjai (rendezők) eltávolíthatják a helyszínről. Súlyosabb rendbontás, bűncselekmény elkövetése esetén a rendezvény biztosításában BIZTONSÁGI IGAZGATÓ/BIZTOSÍTÁSVEZETŐ értesítik a rendőrhatóságot, aki a cselekményt elkövető személy ellen eljárást indíthat.

A részvételi feltételeket megszegő látogatót a rendezőség a helyszínről eltávolítja, és a hatóságoknak átadhatja.

A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozóesetén a károkozásban részt vevő nézők egyetemlegesen, a Ptk-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.

Rendezvényen résztvevő személyek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Rendezvény nyilvános esemény, ezáltal a Rendezvényen történő megjelenéssel beleegyeznek, hogy hangjukat, a róluk készült képeket és képmásukat ingyenesen felhasználják élő vagy rögzített videókijelzőn, televíziós és/vagy rádiós és/vagy egyéb módon megvalósuló közvetítésekben vagy egyébmás műsorszórásban vagy felvételeken, fényképeken vagy egyéb más mai és/vagy jövőbeli médiatechnológiában tér és időbeli korlát nélkül és ezen felvételek a nagy nyilvánosság számára bármely módon elérhetőek legyenek.

Kérjük Tisztelt Szurkolóinkat, hogy a fentiek figyelembevételével kedvenc csapatunk érdekében tartózkodjanak a rendzavaró magatartástól, és sportszerű szurkolással segítsék csapatunkat a minél több győzelem megszerzésében!